Hasierasilver economy

silver economy

Presentation day: Adinberri SIA

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Lekua: Tabakalera, Donostia-San Sebastián

Presentation of AdinberriSIA, the ADINBERRI Foundation's reference platform for the exchange of knowledge, identification of trends and design of futures associated with the main challenges of ageing in Gipuzkoa.
Our colleague Elena del Barrio, co-director of MatiaInstituto, was one of the speakers at a round table where the role that this new space can play in the innovation ecosystem linked to ageing was discussed, and with which Gipuzkoa aspires to become a European region of reference in SilverEconomy.

Programme:

Profesionalak

Proiektua

Aurkezpen jardunaldia: Adinberri SIA

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Lekua: Tabakalera, Donostia-San Sebastián

AdinberriSIA, ezagutza trukatzeko, joerak identifikatzeko eta Gipuzkoako zahartzearen erronka nagusiei lotutako etorkizunak diseinatzeko ADINBERRI Fundazioaren erreferentziazko plataforma aurkezteko jardunaldia.
Elena del Barrio gure lankidea, MatiaInstitutuko zuzendarikidea, mahai bateko hizlarien artean egon da. Mahai horretan, espazio berri horrek zahartzearekin lotutako berrikuntza-ekosisteman izan dezakeen paperaz hitz egin da, eta, horren bidez, Gipuzkoa SilverEconomyn Europako erreferentziazko eskualde bihurtu nahi da.

Programa:

Profesionalak

Proiektua

Jornada de presentación: Adinberri SIA

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Lekua: Tabakalera, Donostia-San Sebastián

Jornada de presentación de AdinberriSIA, la plataforma de referencia de la Fundación ADINBERRI para el intercambio de conocimiento, identificación de tendencias y diseño de futuros asociados a los principales retos del envejecimiento en Gipuzkoa.

Profesionalak

Proiektua

BSENIOR "Adinkeria, 45 urtetik aurrera, zer?"

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Ezagutza lerroa: 
 Lekua: Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Barcelona Women Acceleration Week-ek (BWAW) bere bigarren edizioa ospatzen du genero berdintasuna bizkortzeko eta dinamizatzeko helburuarekin, emakumeen erabateko parte-hartzea eta aukera berdintasuna lortzen laguntzeko industria sektorean, maila lokalean eta globalean.

BWAW bestelako gertaera bat da: plataforma digital batean zabaltzen den eztabaida paritario eta hibridoa, balio erantsiko jardueretarako eredu bihurtu nahi duena, modu unibertsalean genero-berdintasunerantz aurrera egiten laguntzeko.

Profesionalak

BSENIOR "Ageism, after 45, what?"

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Ezagutza lerroa: 
 Lekua: Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Barcelona Women Acceleration Week (BWAW) celebrates its second edition with the aim of accelerating and energising gender equality to help achieve full participation and equal opportunities for women in the industrial sector locally and globally.

BWAW is an event with a difference: a peer-to-peer, hybrid debate on a digital platform, which aims to become a model for value-added activities that contribute to universally accessible progress towards gender equality.

Profesionalak

BSENIOR "Edadismo, a partir de los 45, ¿qué?"

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Ezagutza lerroa: 
 Lekua: Consorci de la Zona Franca de Barcelona / Online

Barcelona Women Acceleration Week (BWAW) celebra su segunda edición con el objetivo de acelerar y dinamizar la igualdad de género para ayudar a conseguir la participación plena y la igualdad de oportunidades de la mujer en el sector industrial a nivel local y global.

BWAW es un evento diferente: un debate paritario e híbrido que se difunde en una plataforma digital, y que pretende convertirse en un modelo para actividades de valor añadido que contribuyan a avanzar de forma universalmente accesible hacia la igualdad de género.

Profesionalak

Dialogues on the Future of Ageing

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Ezagutza lerroa: 
 Lekua: Santiago de Compostela

Spain has managed to achieve one of the greatest aspirations of any country: to increase the life expectancy of its citizens to levels unprecedented in history. This has brought with it a strong ageing of our demographic pyramid, which is expected to worsen over the coming decades. The fact that the Spanish population is living longer is an enormous source of opportunities, but also a challenge for our Welfare State. What will our pensions be like in 2050? What can we do to retain the older population who want to continue working? How can we promote active ageing?

Profesionalak

Zahartzearen etorkizunari buruzko elkarrizketak

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Ezagutza lerroa: 
 Lekua: Santiago de Compostela

Espainiak herrialde guztietako helburu handienetako bat lortu du: herritarren bizi-itxaropena handitzea, historian aurrekaririk gabeko mailetara iritsi arte. Horrek ekarri du gure piramide demografikoa nabarmen zahartzea, eta litekeena da hurrengo hamarkadetan gogortzea. Espainiako biztanleria urte gehiago bizitzea aukera-iturri handia da, baina baita erronka ere gure Ongizate Estatuarentzat. Nolakoak izango dira 2050ean kobratzen ditugun pentsioak? Zer egin dezakegu lanean jarraitu nahi duten adin aurreratuagoko biztanleak atxikitzeko? Nola bultza dezakegu zahartze aktiboa?

Profesionalak

Diálogos sobre el Futuro del Envejecimiento

  Data:
 Mota: Jardunaldia
 Ezagutza lerroa: 
 Lekua: Santiago de Compostela

España ha logrado conquistar una de las mayores aspiraciones de todo país: aumentar la esperanza de vida de su ciudadanía hasta alcanzar niveles sin precedentes en la historia. Ello ha traído aparejado un fuerte envejecimiento de nuestra pirámide demográfica, el cual es previsible que se agudice durante las próximas décadas. Que la población española viva más años constituye una enorme fuente de oportunidades, pero también un desafío para nuestro Estado de Bienestar. ¿Cómo serán las pensiones que cobremos en 2050?

Profesionalak